naar de inhoud
Terug naar home

Eigen Dossier

Doorpakken op digitalisering

Wat is een eigen dossier?

Het mbo maakt zich sterk voor het ontwikkelen van een Eigen dossier. Simpel gezegd is dit een digitaal dossier waarin een burger (student, werkende of werkzoekende) alle leer- en ontwikkelopbrengsten die hij gedurende zijn loopbaan opdoet, kan onderbrengen, beheren en delen. Het unieke van een Eigen Dossier is dat het gekoppeld is aan de identiteit van de burger. Hierdoor zijn derden er zeker van dat diploma’s (of onderdelen, zoals Edubadges, mbo-verklaringen, portfolio’s en skills) zijn geverifieerd en gevalideerd. De burger kan zijn gegevens veilig en vertrouwelijk uitwisselen met aangesloten partijen, zoals werkgevers, opleiders, uitvoeringsorganisaties of loopbaanontwikkelingsorganisaties.

Waarom is het van belang?

De arbeidsmarkt is meer dan ooit in beweging. Leven lang ontwikkelen (LLO) wordt de norm. Vanuit dit perspectief is een actueel overzicht van wat je kan, wat je weet, wie je bent en wat je hebt gedaan cruciaal. Met het Eigen Dossier kun je al die informatie over je ontwikkelopbrengsten op één plek beheren en delen zodat je kunt blijven aansluiten op een steeds veranderende arbeidsmarkt

De uitwisseling van gegevens

Het Eigen Dossier bevat ‘onder de motorkap’ techniek en functionaliteit, om te zorgen dat de burger geïdentificeerd is en over een veilige toegang beschikt en om een betrouwbare uitwisseling mogelijk te maken tussen partijen die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van hun rol zijn ze aanbieder en/of afnemer. Dit kunnen onderwijsinstellingen, werkgevers, instanties zoals het UWV en DUO of loopbaanontwikkelingsorganisaties zijn.

Loopbaanroutes

Loopbanen verlopen niet meer zoals vroeger langs traditionele en vastomlijnde routes, van school tot aan pensionering. Door de vergaande globalisering en digitalisering ontstaat een grote variëteit in loopbaanroutes. Bestaande banen veranderen of verdwijnen. Dit vereist flexibeler routes, om een duurzamere inzetbaarheid van zowel werknemers als werkgevers mogelijk te maken. Voor een mbo-student start de loopbaan bijvoorbeeld al bij de beroepspraktijkvorming tijdens de studie. Voor andere studenten start de loopbaan op het moment dat zij de arbeidsmarkt betreden, al dan niet in bezit van een startkwalificatie. Werkenden zullen zich gedurende hun loopbaan in toenemende mate heroriënteren en/of herkwalificeren door middel van opscholing, omscholing of bijscholing. Soms zijn dit gewenste of bewuste keuzes, soms zijn er externe omstandigheden die een herbezinning vereisen. Het Eigen Dossier faciliteert de student, werkende of werkzoekende bij dit ontwikkelproces.

Klik op de afbeelding voor de volledige grootte

Praktijkvoorbeelden

Voor het mbo zijn drie voorbeeldscenario’s uitgewerkt waarin het Eigen Dossier een belangrijke rol kan spelen. Voor de beeldvorming zijn de scenario’s vertaald in een “app” weergave die deze scenario’s kunnen ondersteunen.

Wat?

Wettelijk gezien heeft elke student die is ingeschreven bij een mbo-instelling, zoals Emma, de mogelijkheid om een of meerdere keuzedelen bij een andere instelling te volgen. Bijvoorbeeld voor een verbreding of verdieping op de eigen opleiding.

Hoe?

Emma meldt zich aan via de app en krijgt, na kennismaking met de studiecoördinator, groen licht voor het volgen van het keuzedeel. Ze volgt en behaalt het keuzedeel. Emma ontvangt hiervan een bevestiging in haar Eigen Dossier. Ook wordt het behaalde keuzedeel in het SIS (studentinformatiesysteem) van haar eigen school bijgeschreven. In de ideale situatie hoeft Emma hier niets voor te doen, behalve toestemming geven. 

Hulpmiddelen?

Website kiesmbo.nl, Eigen Dossier-studentapp en uitwisseling met SIS-instellingen.

Wat?

Met het oog op loopbaanoriëntatie is het van belang dat Delano bedenkt waar hij stage wil lopen. Hij oriënteert zich, overlegt met zijn begeleider en vindt uiteindelijk een passende stageplaats.  

Hoe?

Het Eigen Dossier vervult een belangrijke rol als het gaat om het vastleggen van interesses, opgebouwde kennis en werkervaring tot dan toe. Doordat deze informatie op één plek te vinden is, kan Delano deze informatie makkelijk delen met het bedrijf waar hij stage wil lopen. Het Eigen Dossier vervangt het traditionele cv. Delano kan zich daardoor tijdens zijn gesprek richten op zijn motivatie en stageplaats. 

Hulpmiddelen?

Eigen Dossier-studentapp en uitwisseling met stagebedrijf. 

Wat?

Floor kan haar Eigen Dossier gebruiken voor het aanmeld- en intakeproces bij doorstroming naar het hbo. Naast de formele aanmeldprocedure kan ze relevante gegevens uit het dossier delen met de hbo-instelling.

Hoe?

Floor meldt zich aan via Studielink en deelt de gevraagde informatie uit haar Eigen Dossier met de hbo-instelling. Daarna ontvangt ze een uitnodiging met instructies voor de intake.

Hulpmiddelen

Studielink, Eigen Dossier-studentapp

Hoe kan het Eigen Dossier werken als een app?

Om ons een beeld te vormen hoe een Eigen Dossier voor een student of een lerende er in de praktijk uit kan zijn, heeft het team een visualisatie gemaakt vanuit de gedachte dat er een app zou bestaan waarmee je op een eenvoudige en laagdrempelige manier je ontwikkelopbrengsten kan ordenen, ophalen, verrijken en delen met instellingen en werkgevers.

Tijdens de ontwikkeling hebben we studenten mee laten denken en hun mening gevraagd over de functionaliteit. De strekking van hun reactie was dat het een mooie manier zou zijn om op deze manier je ontwikkelopbrengsten te verzamelen en te delen, ook met het oog op LOB.  In de presentatie vind je de conceptuele uitwerking.

Wat?

De kern van de applicatie bestaat uit functionaliteit waarmee een student of lerende op een veilige manier zijn ontwikkelopbrengsten kan organiseren. Dit houdt in het ophalen uit erkende bronnen zoals DUO of andere registers, het verrijken van deze gegevens met eigen opbrengsten en de mogelijkheid om deze gegevens of een deel ervan (tijdelijk) te delen met derden.

Klik op de afbeelding om in te zoomen

In deze usecase haalt een MBO student een door een onderwijsinstelling erkende opbrengsten op in zijn dossier en verrijkt deze met gemaakt werk uit het portfolio. Vervolgens deelt de student een selectie van zijn Eigen Dossier gegevens met een stagebedrijf voor een sollicitatie en gebruikt hiervoor aanvullende functionaliteit om een selectie van zijn gegevens samen te stellen en te delen via een QR-code. Het stagebedrijf bekijkt de klaargezette set via deze link.

Klik op de afbeelding om in te zoomen

In deze usecase wil een MBO student één of meerdere vrijstellingen aanvragen voor een HBO opleiding waar hij is toegelaten. Nadat hij zich eerder via de gangbare route heeft aangemeld via Studielink gebruikt hij de app voor het aanvragen en onderbouwen van enkele vrijstellingen bij de HBO instelling. De student verrijkt een deel van zijn ontwikkelopbrengsten met relevant gemaakt werk en opgedane werkervaring en gebruikt aanvullende functionaliteit om één of meerdere vrijstellingen aan te vragen. De student deelt de bewijslast met de HBO instelling.

Klik op de afbeelding om in te zoomen

Clickable demo

De gedachte achter dit een eigen dossier is dat je digitaal regie kunt voeren op je eigen leer- en ontwikkelopbrengsten tijdens je schoolloopbaan en daarna. Door middel van een clickable demo geven we een eerste inkijkje hoe dit er functioneel uit zou kunnen zien. De kern is dat de student uit geverifieerde bronnen leer- en ontwikkelopbrengsten ophaalt waarbij er voor de ontvanger van die data zekerheid is over de identiteit van de student en de behaalde opbrengsten. De student kan de data desgewenst verrijken met eigen gegevens en vervolgens delen met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, werkgevers of het UWV. De clickable demo wordt de komende periode gebruikt om het concept verder aan te scherpen en om het gesprek te gaan voeren over wat verder nodig is in de keten ten aanzien van stelselafspraken, architectuur, techniek en infrastructuur.

Meer weten?

Het team Eigen Dossier van Doorpakken op Digitalisering heeft een whitepaper gepubliceerd. Het document gaat dieper in op wat een Eigen Dossier is, hoe het zich verhoudt tot EDUmij en hoe het team Eigen Dossier van Doorpakken op digitalisering zich dit thema voorstelt.

In gesprek met ons?

Het formulier is succesvol verzonden. Er wordt zo snel als mogelijk contact met je opgenomen.

Er is iets fout gegaan, probeer het later nog eens